اس ام اس عاشقانه

  • ۰
  • ۰

پایان-نامـه -روانشناسی-تحلیل میزان عزت نفس کارکنان مجرد ومتاهل بیمارستان حکیم ومقایسه میزان افسردگی وسطح عزت نفس گروهی از دانشجویان:امروز میخوام انتها نامـه ایی که مورد ارزیابی قرار گرفته در بیشتر وبسایت به فروش میرسد رو به صورت برای شما دوست ها قرار بدم چکیده ایی از این انتها نامـه :آدم ها همـواره نیازهایی خواهند داشت که باعث مهم حرکت، تلاش در رفتارهای انهاست .در واقع اگر نیازهای یک فرد به بهتر ی و راحتی شناخته شود و و نیازهای او تا میزانی فراهم شود ،از سویی سبب پیشگیری از موارد ،اختلالات ونابسامانیهای جسمی وروانی می شود و از طرف دیگر سبب بیشتر شدن وشکوفائی استعدادهای داخلی می شود.
انجام پایان نامه ارشد

پایان نامه,انجام پایان نامه,انجام پایان نامه ارشد,انجام پایان نامه ارشد مدیریت,انجام پایان نامه مدیریت

در یک دید اجمالی نیازها به دو دسته تقسیم می شوند:
الف)نیازهای فیزیولوژیک ب)نیازهای روانی (میرزا بیگی ،۱۳۷۳).
بشر قدیم از نیازهای فیزیولوژیک مثل آب ،غذا ،هوا و غیره به نیازهای عالی تر و بالاتری نیاز داردبنابه تعریف نیاز یک حالت کمبود یا نقصان در موجود زنده است آدم وقتی احساس نیاز می نماید ،یک حالت حس ناخوشایندی در او به وجود می آید وزمان ی نیاز برطرف شد این حالت جهت او یک حالت خوشایند است(سیف ۱۳۶۸).
یکی از نیازهای روحی آدم نیاز به احساس ارزشمند ی یا عزت نفس است. مشاهدات نشان می دهد،نوجوانی که از عزت نفس خیلی برخوردار است زیاد تاثیر گذار تر می آموزد،روابط سود بخش تری برقرار می نماید ،بهتر میتواند از فرصتها مصرف نماید و خودکفا باشد،دیدگاه روشنتری نسبت به مسیر زندگی خود داشته باشد(علیپور۱۳۷۳).
ارزش عزت نفس برای افرادی که با کودکان ونوجوانان سروکاردارند امری روشن است،روان شناسان و جامعه شناسان ،عزت نفس مثبت رابه عنوان هسته مرکزی سازگاری اجتماعی تلقی می کنند که این دیدگاه ریشه ای تاریخی عمیق دارد یافته های تجربی نو رابطه بین عزت نفس مثبت رابا عملکرد تاثیر گذار ومطلوب اثبات کرده اند.مساله عزت نفس و مقوله ارزشمند ی از مهم ترین عوامل در بیشتر شدن مطلوب شخصیت کودکان ونوجوانان است. برخورداری از عزم وعزت نفس قوی ،قدرتمند تصمیم گیری وابتکار،خلاقیت ونوآوری ،سلامت فکر و بهداشت روانی رابطه مستقیمی با میزان وچگونگی عزت نفس احساس خود ارزشمند ی فرد دارد. امروزه ویرایش وبهبود بسیاری از اختلالات شخصیت ی ورفتاری کودکان ونوجوانان مثل کمرویی،لجگیم ،پرخاشگری وتنبلی و کندرویی به عنوان اولین یا مهمترین گام جهت بررسی وپرورش حس عزت نفس،تقویت اعتماد به نفس ،مهارتهای فردی و اجتماعی آنان می پردازند. جهت اینکه کودکان بتوانند از حداکثر ظر فیت ذهنی وتوانمندی های بالقوه خود بهرمند شوند،می بایست از نگرشی مثبت به خود و محیط اطراف وانگیزه ای غنی جهت تلاش برخوردار باشند. به طور کلی با توجه به مشاهدات انجام گرفته شده جامعه ای که افراد آن از احساس ارزشمند ی برخوردار باشند در مقابل انواع موارد وموارد زندگی ،فشارهای روحی ، مقاوم وپایدار خواهند بود برخورداری از حس خود ارزشمند ی و عزت نفس به مثابه یک سرمایه وارزش حیاتی است واز عبارت عوامل عمده در شکوفایی استعدادها وخلاقیت است. واقعیتهای وجود دراد که اجتناب ازآنها میسر نیست .یکی از این واقعیتها ارزش عزت نفس است عزت نفس یکی از نیازهای اصلی آدم است که جهت سازگار شدن آدم ضرورت دارد ودر رسانیدن او به خوب یت نقش ایفا می نماید . هر چه این نیاز کمتر مرتفع شود امکان فاصله گرفتن از موقعیت ورشد تعالی کاهش پیدا می نماید .عزت نفس متاثر از عوامل درونی و بیرونی است منظور از عوامل داخلی عواملی است که از داخـل نشات می یگرد یا شخص آن را ایجاد می نماید نقطه نظرها ،باورها،اعمال یا رفتار.عوامل بیرونی همان عواملی بیرونی همان عوامل محیطی هستند ، پیامهایی که کلامی وغیر کلامی انتقال پیدا می کنند تجربه هایی که بانی وباعث آن پدر،مادر،آموزگاران ،اشویِژگزینشه خیلی مهم در زندگی ،سازمان دهندگان فرهنگ هستند .
عزت نفس چیزی به مراتب بیش از احساس خود ارزشمند ی است .عزت نفس اعتماد به توانایی خود را اندیشیدن است ،اعتماد به توانایی
بیان مساله
مساله عزت نفس مقوله خود ارزشمند ی از مهم ترین عوامل افزایش مطلوب شخصیت است .از برجسته ترین خصوصیات ی صاحبان اندیشه وچنانچه او افراد اخلاق ،داشتن اعتماد به نفس وحس ارزشمند ی زیاد بالاست .عزت نفس همیشه نیاز شخصی ضروری بوده که دردهه انتها قرن حاضر از ارزش مخصوص ای برخوردار شده است .تحلیل در مورد شکست های شغلی نشان می دهد که یکی از دلایل محرز این شکستها (ترس از تصمیم گیری)است.تمام افرادی که در هر درجه و مقام قرار دارند،از سطح مدیران عالی رتبه تا کارکنان صفوف مقدم به عزت نفس بیشتر احتیاج دراند توجه به این نکته جهت درک بیکاری سطح بالا ضرورت دارد مفهوم عزت نفس نمی بایست با مفهوم خود پنداره غلط شود .خود پنداره جمله است از مجموعه ویژگیهایی که شخص برای توصیف خویشتن بکار می برد. یک فرد ممکن است خودش را یک فوتبالیست خوب ،علاقمندبه داستانهای علمی بداند که اینها محتوای پنداره را تشکیل می دهند و اما عزت نفس جمله از ارزشی است که اطلاعات درون پنداره برای شخص دارد واز اعتقادات شخص درباره تمام صفات وویژگیهایی که دراو هست ناشی می شود مفهوم افسردگی از دیدگاه آسیب شانسی حالت داخلی است که باغمگینی ،بیحوصلگی ،دلتنگی یا دل گرفتگی ظاهر می شود وحاوی یک طیف وسیع ی است که در یک سر این طیف اکنون ت طبیعی ودر سوی دیگر آن حالتهای کاملا بیمار گونه قرار دارد. برای افسردگی تب مثال خوب ی است: به دنبال در بخشی از بدن،آماس بوجود می آید این آماس سبب تظاهراتی از تنش می گیردد که را به شکل تب ظهور میدهد اما تب نیز به نوبه خود مکانیسم های دفاعی بدن را بر می انگیزد مانند: ازدیادی گلبولهای سفید یا پادتن ها که با ارگانیسم های عفو نت را مبارزه می کنند. پس بیماری حاصل از تب ،هم درد هم واکنش در مساوی آن است .افسردگی را می توان به همین گونه در نظر گرفت نشانه های حقیقی ناآشکار و نشانه های آشکار مریضی افسردگی ،همان گونه که توصیف شد می توانند نتیجه فشار وارده برفرد وهم ناشی از بسیج مکانیسم های دفاع روانی فردباشند که در مساوی آن فشار سازگاری بوجود می آورند.بیکاری یا از دست دادن شغل نیزخود به عنوان رویداد مطلوب در زندگی میتوانند در درجه افسردگی فرد نقش داشته باشد. با توجه به مطالب فوق ،پژوهش حاضر به طور کلی به دنبال پاسخی برای سئوالهای زیر است:
۱- در جامعه ما نداشتن شغل یا از دست دادن آن تاثیری در عزت نفس افراد دارد؟
۲- آیا بیکاری به عنوان یک علت نقشی در درجه افسردگی دارد؟
۳- دانشجویان شاغل از نظر سطح عزت نفس در سطح بالاتری از دانشجویان بیکار قرار دارند؟
۴- افراد شاغل از نظر میزان افسردگی در سطح پایین تری از افراد بیکار قرار دارند؟

فهرست
مقدمه
بیان مساله
هدف مطالعه
هدف مطالعه
ضرورت تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف اصطلاحات تحقیق
نتیجه گیری فرضیه های پژوهش
فرضیه اول
فرضیه دوم
پیشنهاد هایی جهت پِژوهش های آینده
بیان مساله
توصیه ات ومحدودیتهای تحقیق وضمائیم
محدودیت ها وپیشنهاد ات

  • ۹۵/۰۳/۰۴
  • جلال رافخایی

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی